תקנון החברה

 

תקנון

הטסת בעלי חיים / חיות מחמד

תנאים כלליים

 1. Pets flying home כשם מסחרי בלבד מקבוצת אחים ביבאס בע"מ (להלן - החברה) הנה מתאמת הובלה אווירית. ככזו, מתאמת ומסדירה החברה את ההובלה האווירית תוך שימוש בשירותיהם של מובילים יבשתיים, אוויריים שונים בעלי ניסיון ומומחיות בתחומים אלה.
 2. לפיכך, מובהר בזה כי החברה אינה אחראית לשינויים בנתיב הטיסה, למשך הטיסה, לאיחורים בהגעה או במסירת המטען, ולנזקים ו/או לחוסרים שייגרמו למטען בשעה שהוא אינו נמצא בחזקתה בפועל.
 3. מכל מקום ומבלי לגרוע מהאמור לעיל יובהר, כי בכל מקרה אחריותה של החברה תהא כפופה למגבלות ולתנאים החלים על אחריותו של המוביל האווירי / יבשתי ע"פ כל דין.
 4. מחירי ההובלה אווירית אינם כוללים היטלים שהוטלו ו/או שיוטלו על ידי חברות התעופה, והינם כפופים למחירי חברות תעופה ועשויים להשתנות עם או בלי הודעה מוקדמת.
 5. תנאי התשלום הינם במזומן כנגד דרישת תשלום בעת השילוח או הגעת המשלוח וכתנאי לשחרורו, אלא אם כן סוכם אחרת ומראש בכתב, תשלומים שלא שלומו עד למועד הטיסה אזי יבוטל השירות /השילוח והלקוח יחויב בכל ההוצאות הכרוכות כתוצאה מכך.
 6. הצעת המחיר אינה כוללת ביטוח, ומתייחסת למטענים לא מסוכנים שאינם חריגים.
 7. לחברה תהיה זכות עיכבון על מסמכי ההובלה ועל המטען גופו להבטחת התשלומים המגיעים לה, הן ביחס למשלוח נשוא הצעת מחיר והן ביחס לחובות בגין משלוחים קודמים. כל תשלום על פי הצעה זו ו/או עפ"י כל דין לא יהיה ניתן לקיזוז על ידי הלקוח מכל סיבה שהיא וזאת על פי האמור בכל דין, אלא אם כן סוכם הדבר בכתב בין הצדדים.
 8. כל המחירים הנקובים להלן נקובים בדולר ארה"ב, אלא אם כן צוין אחרת.
 9. הצעת המחיר למעט דמי הניהול / שירות של החברה עשויים להשתנות בהתאם לחברות התעופה או ההובלה היבשתית , מחירי הטיסה והשירותים הנלווים יסגרו באופן סופי רק 10 ימים לפני מועד הטיסה בפועל והזמנת כרטיסי הטיסה.
 10.  שירותים שנרכשו ע"י הלקוח/ה באופן ישיר מספקי השירות השונים העובדים עם החברה להלן " ספקי משנה " יהיו באחריות " ספק המשנה"  בלבד וכל טענה או נזק שנגרם כתוצאה משירות או מוצר פגום החברה לא תישא באחריות ובכל הוצאה כספית.
 11. במקרה של הליך משפטי או תביעה לנזק תהיה מול חברת " אחים ביבאס בע"מ " .

 

בכל הצעת מחיר חייבים לחתום על:

" הריני לאשר את קבלת הצעת המחיר על כל סעיפיו, ולהצהיר שקראתי את תקנון באתר החברה
ומאשר את כל הסעיפים והתנאים הרשומים "
Powerd by shteeble.com
edf40wrjww2webSite_lang_table:footer

3 Mikunis St, Tel-Aviv 6777212 P.O.B. 2820, T-A 6102701.Israel | Tel: 972-3-5176477 | Fax: 972-3-5164682 | Email: info@bivasbros.com | Regulations

Powerd by shteeble.com